+48 795 725 727

Logo Logo Love Decor

Polityka prywatności

W niniejszej Polityce Prywatności i Cookies (zwanej dalej „Polityką”) określone zostały zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów Wypożyczalni LoveDecor oraz stosowania plików Cookies przez Wypożyczalnię, dostępnej pod adresem

https://www.lovedecor.pl

1.Podstawa prawna - RODO

Wypożyczalnia przetwarza dane osobowe Klientów, którego dotyczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności prawa polskiego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).

2. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Klientów jest Anna Chodyra prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Lovegarden pracownia florystyczna Anna Chodyra z siedzibą w Warszawie („Wypożyczalnia”).

Kontakt

3. Dane Osobowe

Dane Osobowe, o których mowa w Polityce to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (Kliencie), której dane dotyczą, tj. takiej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie cechy takiej jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny PESEL, miejsce zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu, lub inne dane, na podstawie których można ustalić tożsamość osoby fizycznej.

4. Przetwarzanie

Przetwarzanie, w rozumieniu Polityki oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie.

5. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzani

Wypożyczalnia przetwarza Dane Osobowe Klienta, w celu:

 • 1) zawarcia z Klientem umowy o świadczenie usług, na podstawie zainteresowania Klienta ofertą Wypożyczalni, w szczególności składania i realizowania zamówień składanych przez Klienta;
 • 2) wykonania zawartej pomiędzy Klientem a Wypożyczalnią umowy wypożyczenia dekoracji (dalej „Umowa Wypożyczenia Dekoracji”), w tym zobowiązań Wypożyczalni z niej wynikających;
 • 3) archiwalnym (dowodowym) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów w związku z Umową Wypożyczenia Dekoracji;
 • 4) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z Umowy Wypożyczenia Dekoracji;
 • 5) oferowania Klientowi bezpośrednio naszych produktów i usług (marketing bezpośredni),

Podstawa prawna i zakres przetwarzania Twoich danych osobowych:

 • 1) zamiar Klienta zawarcia z Wypożyczalnią Umowy Wypożyczenia Dekoracji i zainteresowanie Klienta ofertą Wypożyczalni w celu zawarcia umowy – w zakresie następujących Danych Osobowych przekazanych przez Klienta tj. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • 2) Umowa Wypożyczenia Dekoracji zawarta pomiędzy Klientem a Wypożyczalnią w celu jej wykonania – w zakresie następujących zawartych w niej Danych Osobowych: imię i nazwisko; miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, numer PESEL, numer NIP, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • 3) prawnie uzasadniony interes Wypożyczalni (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w zakresie przetwarzania danych:
  • (i) w celach archiwalnych - odnośnie danych zawartych w Umowie Wypożyczenia Dekoracji;
  • (ii) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z Umowy Wypożyczenia Dekoracji – odnośnie danych zawartych w Umowie Wypożyczenia Dekoracji;
  • (iii) w celu oferowania Klientowi bezpośrednio produktów i usług (marketing bezpośredni) – odnośnie danych zawartych w Umowie Wypożyczenia Dekoracji;

6. Profilowanie Danych

Podane przez Klienta Dane Osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym za pomocą profilowania.

7. Okres przechowywania danych osobowych

 • 1) Dane Osobowe pozyskane w celu zawarcia Umowy Wypożyczenia Dekoracji Wypożyczalnia przechowuje przez okres od dnia przekazania przez Klienta Danych Osobowych Wypożyczalni (w formularzu kontaktowym, wiadomości e-mail) do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym Klient skontaktował się z Wypożyczalnią w celu zawarcia umowy, a w przypadku zawarcia Umowy Wypożyczenia Dekoracji – przez okres jej obowiązywania;
 • 2) Dane Osobowe Klienta pozyskane w związku z zawarciem Umowy Wypożyczenia Dekoracji będą przetwarzane do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z tej umowy, a w przypadku ewentualnego wszczęcia postępowania sądowego – do czasu prawomocnego zakończenia takiego postępowania;
 • 3) Wypożyczalnia przechowuje podstawowe dane kontaktowe Klienta dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług Wypożyczalnia do czasu zgłoszenia przez Klienta sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu, lub cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzane były na podstawie zgody Klienta lub Wypożyczalnia uzna, że się zdezaktualizowały;

8. Odbiorcy danych

Dane Osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Wypożyczalni, w szczególności usługi informatyczne, telekomunikacyjne, księgowo-finansowe, prawne, ubezpieczeniowe. Podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy powierzenia danych zawartej z Wypożyczalnią i tylko zgodnie z otrzymanymi poleceniami.

9. Przekazywania danych od państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Dane Osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski.

10. Prawa Klienta związane z przetwarzaniem Danych Osobowych

Klientowi przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych:

 • 1) prawo dostępu do Danych Osobowych i otrzymania ich kopii;
 • 2) prawo żądania sprostowania Danych Osobowych,
 • 3) prawo żądania usunięcia Danych Osobowych (jeżeli zdaniem Klienta Wypożyczalnia nie ma podstaw do przetwarzania Danych Osobowych)
 • 4) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych (Klient może żądać, aby Wypożyczalnia ograniczyła przetwarzanie Danych Osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z nim działań, jeżeli zdaniem Klienta Wypożyczalnia ma nieprawidłowe dane na temat Klienta lub przetwarza je bezzasadnie)
 • 5) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych:
  • (i) w celu prowadzenia przez Wypożyczalnię marketingu bezpośredniego produktów i usług („sprzeciw marketingowy”). Jeżeli Klient skorzysta z tego prawa Wypożyczalnia zaprzestanie korzystania z Danych Osobowych w tym celu;
  • (ii) ze względu na szczególną sytuację Klienta – w przypadkach, kiedy Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Wypożyczalni, w celach innych niż marketing bezpośredni. Klient jest zobowiązany wykazać swoją szczególną sytuację, która zdaniem Klienta uzasadnia zaprzestanie przetwarzania Danych Osobowych objętych sprzeciwem. Wypożyczalnia zaprzestanie wówczas przetwarzania Danych Osobowych Klienta, chyba, że wykaże, że podstawy przetwarzania Danych Osobowych przez Wypożyczalnie są nadrzędne wobec prawa Klienta lub też są przetwarzane je w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub ochrony praw.
 • 6) prawo do przenoszenia Danych Osobowych. Prawo do przenoszenia Danych Osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które są przetwarzane na podstawie umowy lub na podstawie zgody,
 • 7) prawo wniesienia skargi do organu; Klientom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • 8) prawo wycofania zgody; W zakresie, w jakim Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane przez Klienta w formularzu kontaktowym, na adres e-mail w związku z zainteresowaniem usługą lub telefonicznie) – Klient ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny lub adres e-mail: kontakt@lovedecor.pl

W celu wykonania swoich praw, żądanie należy kierować pod adres: kontakt@lovedecor.pl Przed realizacją żądań Klienta, Wypożyczalnie jest uprawniona i zobowiązana upewnić się co do tożsamości Klienta, czyli odpowiednio go zidentyfikować.

11. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych i konsekwencjach ich niepodania

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonania Umowy Wypożyczenia Dekoracji. Jeżeli Klient nie poda Danych Osobowych Wypożyczalnia nie będzie w stanie zawrzeć ani zrealizować Umowy Wypożyczenia Dekoracji.

12. Polityka Cookies

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonania Umowy Wypożyczenia Dekoracji. Jeżeli Klient nie poda Danych Osobowych Wypożyczalnia nie będzie w stanie zawrzeć ani zrealizować Umowy Wypożyczenia Dekoracji.

 • 1) Strona internetowa https://lovedecor.pl używa plików „cookies”.
 • 2) Cookies to pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych. Zawierają one zazwyczaj nazwę witryny, z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • 3) W cookies, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego.
 • 4) Istnieje możliwość zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację stosowania cookies na tej stronie.
 • 5) Strona internetowa może wykorzystywać pliki cookies, aby dostosować serwis do potrzeb użytkownika, a także w celach statystycznych.
 • 6) Pliki cookies stosowane przez stronę, nie przechowują żadnych Danych Osobowych zebranych od Klientów.
 • 7) Dzięki plikom cookies znamy między innymi czas nadejścia formularza kontaktowego, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika - w przypadku, gdy przejście do strony https://lovedecor.pl nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce użytkownika.
 • 8) Dane w/w te nie są łączone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę https://lovedecor.pl . Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są używane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.
LoveDecor
Wypożyczalnia dekoracji

04-685 Warszawa ul. Pielęgniarek 20

mBank: 16 1140 2004 0000 3202 7883 9766